สถานะใบคำร้องขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
กรุณารอสักครู่...

ใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแสนตุ้ง)

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เจ้าของร้าน ประเภทสินค้า โทรศัพท์ วันเดือนปีที่ยื่นใบคำร้อง สถานะ
{{ data.key_id }} {{ data.owner_fname }} {{ data.shop_detail }} {{ data.owner_mobile }} {{ data.cancel_register_date | ydate }} {{ data.be_approve | approve }}
แสดง {{ searched.length }} แถว จาก {{ entire_user }} แถว
 
----- ไม่มีข้อมูล -----