คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
กรุณารอสักครู่...

ใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแสนตุ้ง)

 
 
สำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ขอใบอนุญาต    
กรุณากรอก ชื่อ ด้วย.
กรุณากรอก นามสกุล ด้วย.
กรุณากรอก อายุเป็นตัวเลข ด้วย.
กรุณากรอก สัญชาติ ด้วย.
กรุณากรอก เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ด้วย.
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์ ด้วย.
กรุณากรอก บ้านเลขที่ ด้วย.
กรุณาเลือก จังหวัด ด้วย.
กรุณาเลือก อำเภอ ด้วย.
กรุณาเลือก ตำบล ด้วย.
กรุณาเลือก หมู่บ้าน ด้วย.

คลิ้กเพื่อเพิ่มรูปภาพ

สำหรับผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าหลัก (ถ้ามี)    

คลิ้กเพื่อเพิ่มรูปภาพ

รายละเอียดกิจการ
กรุณากรอก ชนิดหรือประเภทของสินค้า ด้วย.
กรุณากรอก บ้านเลขที่/ที่อยู่ ด้วย.

คลิ้กเพื่อเพิ่มรูปภาพ