สถานะใบคำร้องขอรับใบอนุญาต
กรุณารอสักครู่...

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแสนตุ้ง)

 
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ - นามสกุล เจ้าของ/ผู้รับมอบอำนาจ โทรศัพท์ วันเดือนปีที่ยื่นใบคำร้อง สถานะ
{{ data.key_id }} {{ data.shop_name }} {{ data.owner_fname }} {{ data.owner_mobile }} {{ data.register_date }} {{ data.be_approve | approve }}
แสดง {{ searched.length }} แถว จาก {{ entire_user }} แถว
 
----- ไม่มีข้อมูล -----