ยื่นใบคำร้องขอรับใบอนุญาต
กรุณารอสักครู่...

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแสนตุ้ง)

ประเภทของผู้ขอรับใบอนุญาต    
สำหรับเจ้าของสถานประกอบการ    
 
กรุณากรอก อายุเป็นตัวเลข ด้วย.
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์ ด้วย.
กรุณากรอก บ้านเลขที่ ด้วย.
กรุณาเลือก จังหวัด ด้วย.
กรุณาเลือก อำเภอ ด้วย.
กรุณาเลือก ตำบล ด้วย.
กรุณาเลือก หมู่บ้าน ด้วย.

คลิ้กเพื่อเพิ่มรูปภาพ
สำหรับผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีนิติบุคคล)    
โดยผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตดังนี้


สำหรับสถานประกอบการ    

กรุณากรอก ชื่อสถานประกอบการ ด้วย.
กรุณากรอก ประเภทของกิจการ ด้วย.
กรุณากรอก ลำดับที่ ด้วย.
กรุณากรอก ลำดับที่ ด้วย.
กรุณากรอก ขนาดพื้นที่ ด้วย.
กรุณากรอก บ้านเลขที่/ที่อยู่ ด้วย.
กรุณาเลือก จังหวัด ด้วย.
กรุณาเลือก อำเภอ ด้วย.
กรุณาเลือก ตำบล ด้วย.
กรุณาเลือก หมู่บ้าน ด้วย.

คลิ้กเพื่อเพิ่มรูปภาพ

คลิ้กเพื่อเพิ่มรูปภาพ