ตรวจสอบลำดับการให้บริการ
กรุณารอสักครู่...

แจ้งพ่นหมอกควันกำจัดยุง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแสนตุ้ง)

แจ้งพ่นหมอกควันกำจัดยุง
 
คิวที่ ชื่อ - นามสกุล เจ้าของบ้าน โทรศัพท์ บ้านเลขที่หรือที่อยู่ วันเดือนปีที่ยื่นใบคำร้อง สถานะ
{{ data.key_id }} {{ data.owner_fname }} {{ data.owner_mobile }} {{ data.owner_address }} {{ data.register_date | ydate }} {{ data.be_approve | approve }}
 
----- ไม่มีข้อมูล -----