คำขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
กรุณารอสักครู่...

ใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแสนตุ้ง)

 
กรุณากรอก ชื่อร้านหรือชื่อสถานประกอบการ ด้วย.
กรุณากรอก เลขบัตรประชาชนของเจ้าของสถานประกอบการ ด้วย.
{{ btnCancel }}
 
----- ไม่มีข้อมูล -----
ชื่อร้าน/สถานประกอบการ ชื่อ - นามสกุล เจ้าของร้าน โทรศัพท์ วันเดือนปีที่ต่อใบอนุญาตล่าสุด #
{{ data.shop_detail }} {{ data.owner_fname }} {{ data.owner_mobile }} {{ data.shop_register | ydate }}
 

 
 
สำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ขอใบอนุญาต
กรุณากรอก ชื่อ ด้วย.
กรุณากรอก นามสกุล ด้วย.
กรุณากรอก อายุเป็นตัวเลข ด้วย.
กรุณากรอก สัญชาติ ด้วย.
กรุณากรอก เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ด้วย.
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์ ด้วย.
กรุณากรอก บ้านเลขที่ ด้วย.
กรุณาเลือก จังหวัด ด้วย.
กรุณาเลือก อำเภอ ด้วย.
กรุณาเลือก ตำบล ด้วย.
กรุณาเลือก หมู่บ้าน ด้วย.

คลิ้กเพื่อเพิ่มรูปภาพ

รายละเอียดกิจการ
กรุณากรอก ชนิดหรือประเภทของสินค้า ด้วย.
กรุณากรอก บ้านเลขที่/ที่อยู่ ด้วย.
กรุณากรอก ผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า ด้วย.

คลิ้กเพื่อเพิ่มรูปภาพ