ยื่นใบคำร้องขอต่ออายุหนังสือรับรอง
กรุณารอสักครู่...

การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแสนตุ้ง)

 
กรุณากรอก ชื่อร้านหรือชื่อสถานประกอบการ ด้วย.
กรุณากรอก เลขบัตรประชาชนของเจ้าของสถานประกอบการ ด้วย.
{{ btnCancel }}
 
----- ไม่มีข้อมูล -----
ชื่อร้าน/สถานประกอบการ ชื่อ - นามสกุล เจ้าของร้าน โทรศัพท์ วันเดือนปีที่ต่อใบอนุญาตล่าสุด #
{{ data.shop_name }} {{ data.owner_fname }} {{ data.owner_mobile }} {{ data.shop_register }}
 

ประเภทคำขอ  (กรุณาเลือกประเภทคำขอฯ ตามขนาดพื้นที่สถานประกอบการ)    
 
 
สำหรับเจ้าของสถานประกอบการ    
 
กรุณากรอก ชื่อ ด้วย.
กรุณากรอก นามสกุล ด้วย.
กรุณากรอก อายุเป็นตัวเลข ด้วย.
กรุณากรอก สัญชาติ ด้วย.
กรุณากรอก เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ด้วย.
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์ ด้วย.
กรุณากรอก บ้านเลขที่ ด้วย.
กรุณาเลือก จังหวัด ด้วย.
กรุณาเลือก อำเภอ ด้วย.
กรุณาเลือก ตำบล ด้วย.
กรุณาเลือก หมู่บ้าน ด้วย.

คลิ้กเพื่อเพิ่มรูปภาพ

สำหรับสถานประกอบการ    

กรุณากรอก ชื่อสถานประกอบการ ด้วย.
กรุณากรอก บ้านเลขที่/ที่อยู่ ด้วย.
กรุณาเลือก จังหวัด ด้วย.
กรุณาเลือก อำเภอ ด้วย.
กรุณาเลือก ตำบล ด้วย.
กรุณาเลือก หมู่บ้าน ด้วย.
กรุณากรอก ขนาดพื้นที่ ด้วย.
กรุณากรอก จำนวนพนักงาน ด้วย.

คลิ้กเพื่อเพิ่มรูปภาพ

คลิ้กเพื่อเพิ่มรูปภาพ
สำหรับผู้จัดการ/ผู้ดูแลสถานประกอบการ   

กรุณากรอก ชื่อ ด้วย.
กรุณากรอก นามสกุล ด้วย.
กรุณากรอก อายุ ด้วย.
กรุณากรอก เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ด้วย.
กรุณาเลือก จังหวัด ด้วย.
กรุณาเลือก อำเภอ ด้วย.
กรุณาเลือก ตำบล ด้วย.
กรุณาเลือก หมู่บ้าน ด้วย.