สถานะใบคำร้องขอยกเลิกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง
กรุณารอสักครู่...

สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแสนตุ้ง)

 
ลำดับ ชื่อร้าน/สถานประกอบการ ชื่อ - นามสกุล เจ้าของร้าน โทรศัพท์ วันเดือนปีที่ยื่นใบคำร้อง สถานะ
{{ data.key_id }} {{ data.shop_detail }} {{ data.owner_fname }} {{ data.owner_mobile }} {{ data.register_date | ydate }} {{ data.be_approve | approve }}
แสดง {{ searched.length }} แถว จาก {{ entire_user }} แถว
 
----- ไม่มีข้อมูล -----