ใบคำร้องขอยกเลิกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง
กรุณารอสักครู่...

การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแสนตุ้ง)

 
กรุณากรอก ชื่อร้านหรือชื่อสถานประกอบการ ด้วย.
กรุณากรอก เลขบัตรประชาชนของเจ้าของสถานประกอบการ ด้วย.
{{ btnCancel }}
 
----- ไม่มีข้อมูล -----
ชื่อร้าน/สถานประกอบการ ชื่อ - นามสกุล เจ้าของร้าน โทรศัพท์ วันเดือนปีที่ต่อใบอนุญาตล่าสุด #
{{ data.shop_name }} {{ data.owner_fname }} {{ data.owner_mobile }} {{ data.shop_register }}
 

ประเภทคำขอ    
 
สำหรับเจ้าของสถานประกอบการ    
 
กรุณากรอก ชื่อ ด้วย.
กรุณากรอก นามสกุล ด้วย.
กรุณากรอก อายุเป็นตัวเลข ด้วย.
กรุณากรอก สัญชาติ ด้วย.
กรุณากรอก เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ด้วย.
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์ ด้วย.
กรุณากรอก ที่อยู่เลขที่ ด้วย.
กรุณาเลือก จังหวัด ด้วย.
กรุณาเลือก อำเภอ ด้วย.
กรุณาเลือก ตำบล ด้วย.
กรุณาเลือก หมู่บ้าน ด้วย.

สำหรับผู้รับมอบอำนาจ
กรุณากรอก ชื่อ ด้วย.
กรุณากรอก นามสกุล ด้วย.
กรุณากรอก อายุ ด้วย.
กรุณากรอก เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ด้วย.